Вы не поверите: Светлана Лобода призналась в своем криминальном прошлом

02.06.12. Ñêà÷êè Ãðàí-Ïðè Ðàäèî Ìîíòå-Êàðëî 2012 íà Öåíòðàëüíîì ìîñêîâñêîì èïïîäðîìå. Íà ñíèìêå: Ñâåòëàíà Ëîáîäà